Thiết kế căn hộ chung cư The Vesta tòa V6

Mặt bằng tòa V6Căn hộ 01 - V6Căn hộ 02 - V6Căn hộ 03 - V6Căn hộ 04 - V6Căn hộ 05 - V6Căn hộ 06 - V6Căn hộ 07 - V6Căn hộ 08 - V6Căn hộ 09 - V6Căn hộ 10 - V6Căn hộ 11 - V6Căn hộ 12 - V6Căn hộ 13 - V6Căn hộ 14 - V6Căn hộ 15 - V6Căn hộ 16 - V6